Na osnovu člana 26.  Zakona o turizmu  (Službeni glasnik Republike Srpske  broj 70/2011)

Zepter Passport“ d.o.o. Banja Luka , Veselina Masleše br. 8 utvrđuje OPŠTE USLOVE PUTOVANJA

 UVODNA NAPOMENA
    Odredbe ovih Opštih uslova čine sastavni dio prijave-potvrde-ugovora o putovanju između putnika i Zepter Passporta kao organizatora putovanja. Kada Zepter Passport prodaje aranžman drugog organizatora putovanja kao subagent, dužan je to naznačiti na prijavi-potvrdi-ugovoru navodeći tačne podatke o organizatoru putovanja i u tom slučaju ne odgovara za izvršenje programa. U ovom slučaju primjenjuju se opšto uslovi putovanja organizatora čiji aranžman Zepter Passport prodaje kao subagent.
Kupovinom jednog od aranžmana zasnivate pravni odnos sa Zepter Passportom. Na prijavi – Ugovoru, potpisujete Klauzulu (upoznat sam sa uslovima putovanja i u potpunosti ću ih poštovati) i na taj način prihvatate ove uslove koji su za Vas kao i za Zepter Passport, pravna obaveza. Ovi uslovi putovanja, kao i uslovi putovanja organizatora u slučaju naše subagenture će biti osnov za realizovanje svih eventualnih sporova. Stoga Vas molimo da ih pažljivo proučite. Objavljeni uslovi putovanja su  usklađeni sa važećim Zakonom o turizmu,  Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

  1. PRIJAVE I UPLATE
       Putnik se za putovanje može prijaviti u poslovnici Zepter Pssporta i drugim ovlašćenim agencijama (u daljem tekstu: posrednik).Kada posrednik u potvrdi o putovanju ne naznači svojstvo posrednika odgovara za izvršenje programa. Prijava postaje punovažna kada je potvrđena zaključenjem pisanog ugovora – potvrde o putovanju (u daljem tekstu: ugovor). Svojim potpisom na ugovoru-prijavi za putovanje putnik potvrrđuje da su mu uručeni Opšti uslovi putovanja i program putovanja kao i uslovi osiguranja, te da se sa njima prethodno upoznao, a zaključenjem ugovor i saglasio. Ovo se odnosi na sva lica naznačena u ugovoru.
   Prilikom prijave, putnik je dužan uplatiti akontaciju u visini od 40% od cijene aranžmana, a ostatak ugovorene cijene, 15 dana prije početka putovanja, ako programom putovanja nije drugačije određeno.
   Ukoliko putnik, u roku ne izvrši uplatu u cjelosti, smatra se da je putovanje otkazao.
  2. OBAVEZE I PRAVA Zepter Passporta
       Zepter Passporta je dužan da se ponaša sa pažnjom dobrog  agenta kako u pogledu samostalnog organizovanja putovanja tako i kada kao subagent prodaje aranžman drugog organizatora.   Pri tome je dužan da sa putnikom zaključi pismeni ugovor o putovanju, da mu uruči pismeni program putovanja, opšte uslove putovanja kao i opšte uslove osiguranja, te da ga upozna sa različitiv vidovima osiguranja,  da se stara o pravima i interesima putnika saglasno dobrim poslovnim običajima u ovoj oblasti, da isplati putniku adekvatnu naknadu povodom blagovremenog i osnovanog pisanog prigovora zbog potpunog ili delimičnog neizvršenja usluga obuhvećenih programom putovanja. Zepter Passport je dužan da prije polaska na put putniku dostavi ime, adresu i broj telefona lokalnog predstavnika, odnosno lokalne agencije, ino partnera ili organizatora kome se putnik može javiti za slučaj neodložne potrebe.
  3. OBAVEZE I PRAVA PUTNIKA
       Pravo i dužnost putnika je da se prije potpisivanja ugovora detaljno upozna sa programom putovanja, opštim uslovima putovanja i uslovima osiguranja, što prilikom zaključenja ugovora (u svoje ime i u ime korisnika za čije potrebe zaključuje ugovor) potvrđuje prihvatanjem klauzule sadržane u ugovoru. Putnik je u obavezi da uplati ugovorenu cijenu pod uslovima i na način predviđen programom putovanja I ugovorom, blagovremeno dostavi sve podatke i dokumenta potrebne za organizovanje putovanja, garantuje da on, njegove isprave, prtljag i dr. ispunjavaju uslove određene propisima naše zemlje, tranzitne i odredišne zemlje (granični, carinski, sanitarni, monetarni i drugi propisi). Putnik odgovara za štetu koju pričini organizatoru putovanja ili trećim licima i prihvata da isplati naknadu u slučaju pričinjene štete.Prije nego što počne putovanje, putnik može prenijeti svoj aranžman na drugog potrošača koji ispunjava sve uslove za putovanje, s tim da je obavezan da o tome u primjerenom roku obavijesti agenciju.  Drugi potrošač tj. Putnik koji preuzima aranžman i njegov prethodnik solidarno su odgovorni agenciji  za plaćanje cijene i troškova prenošenja ugovornih obaveza.  U gore navedenom slučaju, agencija može zahtijevati naknadu samo troškova koji nastanu zamjenom potrošača.
  4. CIJENA I SADRŽAJ PROGRAMA PUTOVANJA
       Cijene su objavljene u programima putovanja i iskazane u domaćoj valuti, ukoliko drugačije nije predviđeno. Cijene su formirane na osnovu poslovne politike Zepter Passporta ili organizatora (u slučaju subagentske prodaje) i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije. Organizator može predvidjeti da usluge koje se isključivo koriste u inostranstvu, putnik plaća direktno ino – partneru.
   Turističko putovanje obuhvata kombinaciju najmanje sledeće dvije usluge: uslugu prevoza, turističkog vodiča-pratioca, smještaja, ishrane ili pripremu i organizaciju putovanja, za koje usluge je programom putovanja definisana jedinstvena cijena. Ukoliko je to navedeno u programu putovanja, turističko putovanje može sadržati i aerodromske takse, troškove stručnog i lokalnog vodiča i dr.
   Cijena aranžmana (ako nešto drugo nije ugovoreno) ne obuhvata: fakultativne izlete, troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju, osiguranje koje se ugovara posebno, dodatne usluge: room servis, korišćenje sobnog bara, klima uređaja, sportske, ljekarske, telefonske i sl. Usluge
   Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, dodatni obroci i sl.) putnik posebno plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik zahtjeva posebnu uslugu za vrijeme putovanja, istu plaća predstavniku ino-partnera u valuti zemlje u kojoj se nalazi, odnosno neposrednom pružaocu usluga.
   Organizator ne može biti odgovoran za fakultativne i naknadno izvršene usluge po zahtjevu putnika, a koje izvrši i naplati ino-partner, odnosno neposredni pružalac usluga a koje nisu bile predviđene programom putovanja.
  5. POVEĆANJE CIJENE I PRAVO NA OTKAZ ZBOG POVEĆANJA CIJENE
       Cijena aranžmana određena je cjenovnikom važećim na dan zaključenja ugovora, te obavezuje ugovorne strane. U ugovoru o turističkom paket‐aranžmanu cijena aranžmana se ne može mijenjati, osim ukoliko je to u ugovoru izričito predviđeno, i ako ugovor sadrži podatke za izračunavanje nove cijene. Naknadna promjena obračuna cijene aranžmana može se utvrditi  u  slučaju promjene troškova prevoza za više od 5% od ugovorene cijene, a koja je prouzrokovana promjenom  cijena nafte i derivata nafte (gorivo);  promjene takse za određene usluge, kao što su: pristajanje na lukama i aerodromima, peljarenje i putničke takse na aerodromima i  uticaja promjene deviznog kursa, ako ta promjena utiče na povećanje cijene aranžmana više od 5%.
   Agencija je obavezna da informiše potrošača o povećanju cijene kada sazna za nastale okolnosti.  Ako agencija  zahtijeva povećanje cijene, potrošač ima pravo da odustane od ugovora o turističkom paket‐aranžmanu pod uslovom da to odmah saopšti agenciji.  Ugovorena cijena ne smije se povećati ni u kojem slučaju u periodu od 20 radnih dana prije ugovorenog datuma polaska na putovanje. “
  6. KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA
       Ponuđeni smještajni objekti i prevozna sredstva i dr. u programima Zepter Passporta i drugih organizatora putovanja opisani su prema službenoj kategorizaciji domicilne zemlje u vrijeme objavljivanja programa putovanja, ishrana, konfor i druge usluge kategorisani su po lokalnim nacionalnim propisima od strane domicilnih turističkih uprava a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu uporedivi po destinacijama.
  7. SMJEŠTAJ, TRANSFER I PREVOZ
       Raspored soba određuje recepcija u smještajnom objektu. Hoteli koji su u ponudi mogu biti sastavljeni d više istih ili različitih smještajnih objekata i jedinica. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio smještaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju službeno registrovanu smještajnu jedinicu u smještajnom objektu opisanom u programu putovanja. Putnik može da se odluči za vrstu usluge – najam, , noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion, all inclusive. Usluga ALL INCLUSIVE podrazumjeva usluge po hotelskim pravilima, što znači da ne mora biti identična u svim objektima i svim destinacijama.
   Putnik preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smještajnom objektu koja se mogu odnositi na deponovanje novca i drugih dragocjenosti i vrijednih stvari, unos hrane i pića u sobe, poštovanje reda, nemogućnost smještaja u sobe prije određenog vremena, broj osoba u sobi, obavezu napuštanja sobe u određeno vrijeme i sl. Zepter Passport ili organizator ne može biti odgovoran za štete nastale zbog nepoštovanja propisanih pravila i običaja. Ako drukčije nije ugovoreno, smještaj putnika u objekat je najranije posle 16h na dan početka korišćenja usluge a napuštanje objekta najkasnije do 9h na dan završetka korišćenja usluge.
   Analogno navedenom, primenjivaće se i važeći principi i pravila prevoznika prilikom transfera i prevoza putnika. Prevoz putnika avionom regulisan je medjunarodnim propisima o avionskom saobraćaju , kao i propisima avio kompanija koju organizator putovanja angažuje. Putovanjem avionom na redovnim linijama podrazumijeva prevoz putnika ekonomskom klasom. Na pomijeranje predviđenog vremena poletanja od strane avio-kompanije kao i zakašnjenja aviona organizator putovanja nema uticaj, kao i na eventualne posljedice time prouzrokovane. Cijena avionaskih karata i aerodromskih taksi je podložna promjenama, a istu propisuje avio-prevoznik, sa time što je relevantna cijena na dan realizacije leta. Prevoz autobusom i autobusi transferi obavljaju se standardnim truističkim autobusima prema propisima i kriterijumima koji važe u zemlji u kojoj je registrovan prevoznik koga je Zepter Passport ili organizator angažovao. Agencija ima pravo da za prevoz angažuje sve tipove turističkih autobusa koji ispunjavaju uslove predviđene propisima o konforu bez prethodnog obavještavanja putnika. Po pravilu, sjedišta nisu numerisana niti je utvrđen način promjene sjedišta tokom putovanja tako da organizator može da vrši raspored u zavisnosti od konkretnih prilika. Putni pravac, pauze, mjesto i dužinu njihovog trajanja određuje vodič-vozač koji isto tako ima pravo da zbog neizbježnih okolnosti promijeni red vožnje i itinerer.
  8. PUTNE ISPRAVE
       Svi uslovi objavljeni u programu putovanja odnose se na državljane Bosne i Hercegovine. Zepter Passport  nije dužan upoznati putnike – državljane drugih država na uslove koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, već je obaveza istog da sam potrebne uslove i isprave obezbjedi blagovremeno i uredno.
   Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeće putne isprave i dužan je da se sam stara o važnosti svojih isprava. U pravilu putna isprava mora biti važeća najmanje još 6 mjeseci nakon povratka sa putovanja. Službenik agencije nije ovlašćen da utvrđuje validnost putnih isprava i dokumenata. Putnik je u obavezi u roku dostaviti Zepter Passportu ili organizatoru ispravne kompletne potrebne podatke i dokumenta za dobijanje viza, ukoliko iste pribavlja organizator. U protivnom, smatraće se da je putnik odustao od putovanja. Organizator putovanja ne garantuje dobijanje vize i ne snosi nikakvu odgovornost za neispravnost putnog dokumenta ili ako pogranične vlasti – imigracione službe ne odobre tranzit, ulazak ili dalji boravak putniku.Ukoliko se putovanje ne može realizovati iz naprijed navedenih razloga, primenjuju se odredbe tačke 10 ovih uslova.
  9. ODUSTAJANJE ILI PROMJENA PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE ORGANIZATORA
       Zepter Passport ili organizator može otkazati putovanje potpuno ili djelimično, u slučaju nastupanja vanrednih okolnosti koje da su postojale u vrijeme objavljivanja programa bile opravdan razlog organizatoru da program ne objavljuje i ugovore ne zaključuje. Ako prije ugovorenog dana počinjanja putovanja Zepter Passport  utvrdi da je prinuđen da izmijeni pojedine bitne odredbe ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, kao što su cijena, destinacija, prevozno sredstvo, karakteristike ili kategorija prevoza, datum polaska, vrsta, lokacija, kategorija ili nivo udobnosti smještaja, obavezna je da izmjene bez odgađanja saopšti potrošaču, u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa koji je lako dostupan potrošaču, da bi potrošač donio odluku u vezi sa izmjenom ugovora o turističkom paket‐aranžmanu.
   Ako je putnik sredstvom komunikacije na daljinu rezervisao aranžman, agencija je obavezna da izmjene pojedinih bitnih odredbi ugovora o turističkom paket‐aranžmanu dostavi potrošaču sredstvom komunikacije na daljinu kojim je potrošač izvršio rezervaciju.
   U slučaju obavještenja o izmjeni pojedinih bitnih odredbi ugovora, putnik  ima pravo da:
   –  prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem  istog ili boljeg kvaliteta bez obaveze potrošača da plati razliku u cijeni,
   – prihvati zamjenu ugovorenog putovanja drugim putovanjem slabijeg kvaliteta i naknadu za razliku u cijeni i
   – zahtijeva vraćanje uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paket‐aranžmanu.
   Putnik je obavezan da bez odgađanja obavijesti agenciju o svojoj odluci, u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa ili sredstvom komunikacije na daljinu kojim je izvršio rezervaciju.
   U slučaju raskida ugovora o turističkom paket‐aranžmanu prije polaska na putovanje, agencija je obavezna da putniku  refundira kaparu koju je uplatio i to u roku od 30 dana od dana prijema pisanog obavještenja potrošača o svojoj odluci. Agencija ne može zahtijevati od putnika da plati naknadu štete u slučaju raskida ugovora o turističkom paket‐aranžmanu prije polaska na putovanje, a putnik  ima i pravo da zahtijeva da mu se isplati kamata na njegovu uplaćenu kaparu po stopi koju obračunava komercijalna banka na tromjesečne depozite i to za period od dana uplate kapare do dana otkazivanja ugovora.
   Ako za vrijeme izvršenja ugovora o turističkom paket‐aranžmanu dođe do izmjena u aranžmanu, a putnik se odluči da raskine  ugovor o turističkom paket‐aranžmanu, u tom slučaju, putnik  snosi samo realne troškove izvršenih usluga agencije do trenutka odustajanja od aranžmana. U svakom slučaju, bez obzira na vrstu odluke koju donese, putnik pravo da traži naknadu štete.
   O svakom propustu u vezi sa izvršenjem ugovora o turističkom paket‐aranžmanu koji primijeti na licu mjesta, putnik  je obavezan da obavijesti pružaoca odgovarajućih usluga i organizatora i/ili trgovca na malo, u pisanoj formi ili na bilo koji drugi odgovarajući način, što je prije mogu.
  10. PRAVA KORISNIKA TURISTIČKE USLUGE U SLUČAJU OTKAZA PUTOVANJA
       Agencija je obavezna da putniku  nadonadi troškove nastale raskidom ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, osim u slučaju raskida ugovora o turističkom paket‐aranžmanu zbog nedovoljnog broja prijavljenih putnika, ako je prije zaključenja ugovora obavijestila potrošača da je izvršenje putovanja uslovljeno brojem prijavljenih putnika i da rok za obavještavanje putniku o raskidu ne može biti kraći od pet dana od dana počinjanja putovanja i prestanka ugovora o turističkom paket‐aranžmanu zbog nemogućnosti ispunjenja ugovornih obaveza za koji nisu odgovorne ugovorne strane, pri čemu se veliki broj prijavljenih putnika ne smatr a kao nemogućnost ispunjenja.
   Agencija je obavezna da preduzme sve neophodne mjere u slučaju raskida ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, a posebno u vezi sa povratkom potrošača ako je povratna karta bila ugovorena. Agencija snosi sve ostale troškove u gore navedenom slučaju.
  11. ODUSTAJANJE PUTNIKA OD PUTOVANJA
       Putnik ima pravo da odustane potpuno ili djelimično od putovanja u bilo koje vrijeme prije polaska na putovanje, o čemu je dužan pismeno izvjestiti Zepter Passport koji informaciju proslijeđuje organizatoru putovanja.  Ako potrošač odustane od ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, agencija gubi pravo na naplatu ugovorene cijene.
   Datum prijema pisanog otkaza predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada Zepter Passportu ili organizatoru, izražene procentualno u odnosu na ukupnu cijenu putovanja. Ako potrošač prije počinjanja putovanja odustane od ugovora o turističkom paket‐aranžmanu u primjerenom roku koji se određuje s obzirom na vrstu putovanja u opštim uslovima putovanja agencije, agencija ima pravo na naknadu administrativnih troškova, koji ne mogu biti veći od 5% od vrijednosti aranžmana.U slučaju neblagovremenog odustajanja od ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, agencija može od potrošača zahtijevati naknadu u određenom procentu od ugovorene cijene, a procenat se utvrđuje srazmjerno periodu preostalom do počinjanja putovanja i koji mora biti ekonomski opravdan:
   – 5 % ako se putovanje otkaže 45 dana prije početka putovanja
   – 10% ako se putovanje otkaže do 44 do 30 dana prije početka,
   – 20% ako se putovanje otkaže 29 do 20 dana prije početka,
   – 40 % ako se putovanje otkaže 19 do 15 dana prije početka,
   – 80 % ako se putovanje otkaže 14 do 10  dana,
   – 90 % ako se putovanje otkaže 9 do 6 dana,
   – 100% ako se putovanje otkaže 5 do 0 dana prije početka ili poslije početka putovanja.
   Putnik je u obavezi organizatoru naknaditi samo stvarne, odnosno učinjene troškove ukoliko je do otkaza došlo zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, otkloniti niti izbjeći, i to: bolesti ili smrt putnika, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziv za vojnu vježbu putnika i elementarna nepogoda zvanično proglašena. Za navedene slučajeve putnik je obavezan dostaviti pisane dokaze Zepter Passportu i organizatoru.
   Zepter Passport i organizator putovanja, u slučaju da putnik koji je odustao, obezbijedi odgovarajuću zamjenu ili pak zamjenu izvrši sam organizator, su dužani putniku izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava u ukupnom iznosu, po odbitku samo stvarnih i učinjenih troškova (bankarskih troškova plaćanja u inostranstvo, izdavanje vize, polise osiguranja i dr.).
   Ukoliko gost ranije napusti hotel, neće se vršiti refundacija za neiskorišćeni dio aranžmana, bez obzira na dobijenu potvrdu od strane hotela. Za promjenu aranžmana važe isti uslovi kao i za otkaz aranžmana.
  12. ODGOVORNOST AGENCIJE KAD IZVRŠENJE USLUGA POVJERI TREĆIM LICIMA
       Ako agencija ili treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako kasni sa njenim ispunjenjem, putnik  može da zahtijeva naknadu štete, uključujući nematerijalnu štetu.
   Ako u gore navedenom slučaju putnik podnese agenciji zahtjev za naknadu štete iz razloga što treće lice koje je u ime agencije trebalo da izvrši obavezu iz ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, ne ispuni, odnosno djelimično ispuni obavezu iz ugovora ili ako zakasni sa njenim ispunjenjem, agencija je ovlašćena da od trećeg lica zahtijeva naknadu uplaćenog iznosa.
   Agencija se oslobađa odgovornosti u gore navedenom slučaju  ako dokaže da je neispunjenje, dejlimično ispunjenje ili kašnjenje sa ispunjenjem posljedica putnikovog  namjernog ili krajnje nepažljivog postupanja.
  13. REKLAMACIJE
       Agencija je obavezna da realizuje aranžman na način koji je ugovoren. Svaki putnik pojedinačno (potpisnik ugovora u svoje ime i u ime lica iz ugovora) ima pravo prigovora zbog neizvršene ili djelimično izvršene usluge. Ako su usluge iz programa putovanja nepotpuno izvršene, putnik može da zahtijeva od agencije otklanjanje nedostataka u primjerenom roku. Ako agencija u primjerenom roku ne otkloni nedostatke u realizaciji ugovora o turističkom paket‐aranžmanu putnik može da raskine ugovor. ) Putnik  nije dužan da agenciji ostavi primjeren rok za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora o turističkom paket‐aranžmanu, ako a) pružanje druge odgovarajuće usluge nije moguće ili ako agencija izričito odbije da pruži drugu odgovarajuću uslugu i b) nema interes za otklanjanje nedostataka u realizaciji ugovora. Agencija  snosi troškove povratka potrošača u mjesto polaska ili drugo mjesto o kojem se dogovori sa potrošačem i druge troškove koji nastanu zbog raskida ugovora o turističkom paket‐aranžmanu  . U slučaju da odstupanje od ugovora o turističkom paket‐aranžmanu na koje putnik ukaže nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, potrošač ima pravo da zahtijeva srazmjerno umanjenje cijene. Putnik u tom slučaju mora  Zepter Passportu i organizatoru dostavi blagovremeni i opravdani pisani prigovor.  Organizator neće primiti u postupak grupne prigovore, rekalamacije.
   Ako odstupanje od ugovora o turističkom paket‐aranžmanu na koje potrošač ukaže, a koje nije otklonjeno za vrijeme trajanja putovanja, predstavlja neizvršenje ili djelimično izvršenje ugovorne obaveze u pogledu njenog obima ili kvaliteta, potrošač može da zahtijeva od agencije  povraćaj uplaćenih sredstava po osnovu ugovora o turističkom paket‐aranžmanu.
   Potrošač ne može da zahtijeva umanjenje cijene ako nesavjesno propusti da ukaže na odstupanja između pruženih i ugovorenih usluga.
       Postupak u vezi sa prigovorom :
   – putnik je dužan u mjestu boravka istaći prigovor za neodgovarajuću uslugu predstavniku organizatora ili drugom ovlašćenom licu neposrednog pružaoca usluge. Putnik je obavezan sarađivati sa predstavnikom organizatora i neposrednog izvršioca usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samom mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju,
   – ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta putnik sa predstavnikom organizatora ili izvršiocem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u 2 primjerka koju obojica potpisuju. Putnik zadržava 1 primjerak ove potvrde. Ako je uzrok prigovora otklonjen na licu mjesta putnik je obavezan potpisati potvrdu o istom, a u suprotnom činjenica da je nastavio korišćenje ponuđenog rješenja smatra se da je program putovanja u cjelosti izvršen,
   – najkasnije 8 dana po povratku sa puta, ako uzrok prigovora nije otklonjen na licu mjesta, putnik ima pravo da uloži pismeno obrazloženi prigovor Zepter Passportu i organizatoru uz prilaganje pismene potvrde i eventualnih računa o plaćenim dodatnim troškovima. Organizator je dužan uzeti u postupak samo blagovremene, obrazložene i dokumentovane prigovore,
   – o podnetom prigovoru organizator putovanja će odlučiti najkasnije u roku od 8 dana, a u slučaju osnovanosti prigovora će obeštetiti putnika u roku od 15 dana od podnošenja prigovora.
   Organizator će rješavati samo one prigovore kojima se uzrok nije mogao otkloniti u toku putovanja. Ako putnik prihvati prijedlog organizatora dužan je potpisati potvrdu o isplati naknade sa klauzulom da putnik nema nikakvih daljih potraživanja po bilo kom osnovu od organizatora.
   Dok organizator u navedenom roku ne donese pisani odgovor, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Naknada po prigovoru može dostići samo iznos reklamiranog dijela usluge, ne može obuhvatiti već iskorišćene usluge, niti dostići iznos cjelokupne cijene programa putovanja. Ovim se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete. Putnik koji nije zadovoljan odgovorom organizatora, može se žaliti nadležnim organima i institucijama.
  14. PRTLJAG
       Prevoz prtljaga do određene težine koju određuje avio prevoznik je besplatan. Višak prtljaga putnik plaća prema važećim cijenama avio prevoznika. Kod prevoza autobusom putnik može ponijeti 2 komada prtljaga. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prtljag. Zepter Passport I organizator putovanje ne preuzimaju odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unijetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatog prevozniku, odnosno unijetom u smještajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, putnik ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smještaja i dr., a prema važećim međunarodnim propisima, domaćim propisima i važećim uzansama.
  15. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI
       Putnik je dužan striktno poštovati carinske, devizne i druge propise Bosne i Hercegovine, tranzitnih i zemalja u kojima boravi, te u slučaju nemogućnosti nastavka putovanja, odnosno boravka, sve posljedice i troškove snosi sam putnik. Putnik je dužan od pograničnih vlasti obezbijediti odgovarajuću potvrdu o svim svojim vrijednostima I dragocjenostima koje nosi sa sobom, a iste je u obavezi prilikom smještaja deponovati u sef ili na receociji smještajnog objekta.
  16. ZDRAVSTVENI PROPISI
       Putovanja u zemlje, u kojima važe posebna pravila koja obuhvataju obaveznu vakcinaciju ili nabavku određenih dokumenata, podrazumjevaju obavezu putnika da obavi potrebne vakcinacije i obezbjedi odgovarajuće potvrde o tome. Putnik je dužan, već prilikom zaključenja ugovora, izbora destinacije I načina putovanja voditi računa o svom zdravstvenom stanju, kao I zdravstvenom stanju lica koja putuju sa njim, te pismeno ugovoriti ukoliko ima posebne potrebe. U protivnom, Zepter Passport I organizator ne odgovaraju za slučaj prekida putovanja I nemogućnost realizacije istog. Preporučujemo uplatu polise putničkog zdravstvenog osiguranja.
  17. GUBITAK DOKUMENATA
       Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putne isprave, troškove izdavanja novih isprava, kao i sve druge troškove snosi sam putnik.
  18. OSIGURANJE
       Zepter Passport osigurava jemstvo u obliku  garantnog pologa u iznosu od 30.000 KM radi:
   a) naknade troškova u iznosu plaćene cijene putovanja ukoliko u slučaju insolventnosti ili stečaja agencije ne dođe do realizacije ugovorenih usluga,
   b) naknade troškova koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja agencije za povratak korisnika turističke usluge u mjesto polaska i
   c) naknade štete koja nastane korisniku turističke usluge neispunjenjem, djelimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene opštim uslovima putovanja i programom putovanja.
   Zepter Passport je dužan  ponuditi putniku i mogućnost obezbeđenja polisa zdravstvenog osiguranja tokom boravka u inostranstvu, kao i osiguranje prtljaga, osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja, kao i osiguranje od otkaza putovanja.
   Paket putnog osiguranja ili pojedinih vidova osiguranja objavljeni su na vidnom mjestu u poslovnici i na web sajtu agencije www.zepterpassport.com smatraju se sastavnim dijelom ponude uz program putovanja, ako programom putovanja nije ponuđen neki drugi paket putnog osiguranja putnika.
  19. INFORMACIJE
       Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u programu putovanja ne obavezuju organizatora putovanja.
  20. POPUSTI
       Uslovi koji se odnose na ostvarivanje popusta za djecu, kao i na ostale pogodnosti koje su posebno date u programu putovanja su determinisani od strane hotelijera i drugih neposrednih pružaoca usluga i iste treba tumačiti restriktivno (npr. za djecu do 2 godine starosti, relevantan je kalendarski datum kada dijete navršava 2 godine i ništa preko toga i to u periodu trajanja putovanja).
  21. INDIVIDUALNA PUTOVANJA >NA UPIT<
       Kod individualnih „rezervacija na upit“ organizator naplaćuje troškove rezervacije u skladu sa vremenom angažovanja i poštanskim i drugim troškovima (telefon, telefaks, e-mail, i dr.) putnik polaže na ime troškova rezervacije (na upit) depozit koji ne može biti manji od 30 KM. Ukoliko rezervacija bude prihvaćena od strane putnika, depozit se uračunava u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju organizator ne potvrdi, depozit se u cijelosti vraća putniku. Ako putnik ne prihvati ponuđenu i potvrđenu rezervaciju, iznos depozita zadržava organizator u cijelosti za pokriće troškova rezervacije.
  22. NADLEŽNOST SUDA
   U slučaju spora nadležan je sud prema sjedištu organizatora putovanja.
  23. OBAVEZNOST PRIMJENE
       Zepter Passport može predvidjeti za pojedine-specifične vidove turističkih putovanja (npr. djački i omladinski turizam, lov, ribolov, sportski i dr.) posebne uslove putovanja u saglasnosti sa odredbama ovih uslova.
   Organizator putovanja može programom putovanja u izuzetnim slučajevima (povodom održavanja međunarodnih sportskih, kongresnih i sličnih manifestacija) predvidjeti drugačije uslove u pogledu rokova i visine naknade kod odustajanja putnika od putovanja, iznosa i rokova plaćanja i drugih uslova.
   Odredbe ovih opštih uslova čine sastavni dio ugovora između putnika i organizatora i obavezujuće su za obje ugovorne strane, osim odredbi koje su povoljnije za putnika a definisane su ugovorom, ili programom putovanja organizatora.

Ovi opšti uslovi važe od 14.08.2011.. god., i objavljeni su na web sajtu www.zepterpassport.com.